เลือกหน้า

โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

ระหว่างวันที่

2 มีนาคม – 22 ตุลาคม 2563

รวมผลิตทั้งสิ้น

9,180,142 ชิ้น

แจกจ่ายให้ประชาชนไปแล้ว

7,615,895 ราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจุมภฏ 1
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เรื่อง
2022-08-16
2022-08-15ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2022-07-22การชำระค่าเข็มสมาชิกสภากาชาดไทย
2022-06-23คู่มือปฏิบัติงาน ณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาด
2022-06-07ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
2022-04-08ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก
2022-04-04ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก
2022-03-15ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้ง
2022-02-14การประชาสัมพันธ์การใช้งาน Mobile Appplicato
2021-12-14การสอบราคาซื้อรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
2021-07-14ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนับสนุนนักเรียนเป้าหมายใน 76 จังหวัด ตามพันธกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มนักเรียนเป้าหมายระดับ ป.1-ป.6 ที่ต้องเร่งรัดพัฒนา จำนวน 325,483 คน ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
2021-07-02การติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-06-21แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ สล.วน02.2564
2021-05-24คู่มือปฏิบัติงาน งบประมาณ การเงินและการบัญชี ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2564
2021-05-07การประชุมออนไลน์ Web Conference 3/2564
เรื่อง
2020-09-02ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ สล.วน.02 ปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

เรื่อง
2021-10-25แบบฟอร์มรายงานบัญชีรายชื่อโรงเรียนเป้าหมายที่คัดเลือก
2021-09-10โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมของนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564
2021-05-17บัญชีรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการเหล่ากาชาดจังหวัด
2021-05-12หนังสือสภากาชาดไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2021-04-02ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา
2021-04-02หนังสือสร้างความรู้ความเข้าใจกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2021-04-02บัญชีรายชื่อโรงเรียน 784 แห่ง
2021-04-02รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน (infographic)
2021-04-02เอกสารตัวโครงการฯ
เรื่อง
2021-03-25ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดน่าน 23 - 25 มีนาคม 2564 (ครั้งที่ 2)
2021-03-04ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดน่าน 2 - 4 มีนาคม 2564
2021-02-24ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดราชบุรี 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง
2021-10-12ประชุมครั้งที่ 18 (11-12 ต.ค. 64) : สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือสอนเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
2021-09-29ประชุมครั้งที่ 17 (29 ก.ย. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการ
2021-09-15ประชุมครั้งที่ 16 (15 ก.ย. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการ
2021-09-02ประชุมครั้งที่ 15 (2 ก.ย. 64) : สรุปประเด็นสำระสำคัญที่ได้จากการประชุมหารือกับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร
2021-08-31ประชุมครั้งที่ 14 (31 ส.ค. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำงานทางวิชาการ
2021-08-11ประชุมครั้งที่ 13 (11 ส.ค. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการ
2021-07-21ประชุมครั้ง 12 (21 ก.ค. 64) : สรุปประเด็นความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการ
2021-07-06ประชุมครั้ง 11 (6 ก.ค. 64) : สรุปประเด็นการติดตามการทดสอบการใช้คู่มือและสื่อเสริม (Zoom-ราชบุรี)
2021-06-22ประชุมครั้งที่ 10 (22 มิ.ย. 64) : สรุปประเด็นการประชุมหารือการจัดทแผนปฏิบัติงาน
2021-05-25ประชุมครั้งที่ 9 (25 พ.ค. 64) : สรุปประเด็นความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือและสื่อสอนเสริม
2021-02-02ประชุมครั้งที่ 1-2 (19 ม.ค. 64 และ 2 ก.พ. 64) : สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมความร่วมมือกับ ม.ก.
2021-05-20พิธีมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน “ครูออกสอนและเยี่ยมนักเรียนช่วงปิดเทอม” ในพื้นที่จังหวัดตาก
2021-04-19การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วางแผนการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยระบบสารสนเทศทางการศึกษา” จังหวัดน่าน (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom) วันที่ 19 เมษายน 2564
2021-03-31สรุปประเด็นสำคัญการประชุม วันที่ 31 มี.ค. 2564 (สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด)
2021-03-31รายงานองค์ประกอบ Building blocks (มจธ.)
เรื่อง
เรื่อง
2021-04-02บัญชีรายชื่อครูอาสาสอน (ครู ก.) ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
เรื่อง

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ

1. บรรเทาทุกข์
2. สังคมสงเคราะห์
3. รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. สนับสนุนและส่งเสริมอาสาสมัคร
6. โครงการพระราชดำริ
7. ตัวแทนของสภากาชาดไทย
8. เผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด
{"visible_panels":"8","width":"1200","height":"290","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"true"}