เลือกหน้า

โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

ระหว่างวันที่

2 มีนาคม – 22 ตุลาคม 2563

รวมผลิตทั้งสิ้น

9,180,142 ชิ้น

แจกจ่ายให้ประชาชนไปแล้ว

7,615,895 ราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจุมภฏ 1
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เรื่อง
2021-01-13พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2020-11-13โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-10-21รายชื่อโรงเรียนสังกัด ตชด-สพฐ 10 จังหวัดเน้นหนัก
2020-10-06หนังสือรับรองการขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ
2020-10-01การจัดทำงบปการเงินประจำปี 2563 (เหล่ากาชาดจังหวัด)
2020-10-01การจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 (กิ่งกาชาดอำเภอ)
2020-09-01อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)
2020-08-28การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด
2020-04-21ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2558
2020-04-21ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 81) พุทธศักราช 2563 หมวดที่ 8 ว่าด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด
2020-04-21การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
2020-04-21คู่มือและระเบียบสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัด ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2558
2020-04-21ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด และคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
2020-04-21นโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย มิถุนายน พ.ศ. 2557
2020-04-21ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการรักษาพยาบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ

1. บรรเทาทุกข์
2. สังคมสงเคราะห์
3. รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. สนับสนุนและส่งเสริมอาสาสมัคร
6. โครงการพระราชดำริ
7. ตัวแทนของสภากาชาดไทย
8. เผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด
{"visible_panels":"8","width":"1200","height":"290","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"true"}