เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง
2024-06-28ประกวดราคาจ้างอาคารก่องสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
2024-04-25ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยวิธีการเงินงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
2024-04-24ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2024-01-16สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เปิดรับสมัครบุคลากรประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2024-01-09แพร่
2023-12-13รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
2023-11-30รูปแบบงบการเงินของเหล่ากาชาดจังหวัด ฉบับสมบูรณ์
2023-10-09สรุปผลการดำเนินงาน " โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 สิงหาคม 2566
2023-05-12รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566
2023-03-13ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
2023-03-07มุกดาหาร
2023-03-07ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
2023-03-02แนวทางปฏิบัติงาน เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (พฤษภาคม 2561)
2023-03-02คู่มือปฏิบัติงาน งบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด (ตุลาคม 2564)
2023-01-27ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เปิดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย


เรื่อง
2021-10-25แบบฟอร์มรายงานบัญชีรายชื่อโรงเรียนเป้าหมายที่คัดเลือก
2021-09-10โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมของนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564
2021-05-17บัญชีรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการเหล่ากาชาดจังหวัด
2021-05-12หนังสือสภากาชาดไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2021-04-02ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา
2021-04-02หนังสือสร้างความรู้ความเข้าใจกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2021-04-02บัญชีรายชื่อโรงเรียน 784 แห่ง
2021-04-02รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน (infographic)
2021-04-02เอกสารตัวโครงการฯ
เรื่อง
2024-06-14รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
2024-05-24รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567
2024-04-19รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
2024-03-26รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
2024-03-25รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567
2024-02-15รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
2024-02-13รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 11 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
2023-12-13รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
2023-11-17รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
2023-10-30รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 8 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
2023-02-19รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
2023-04-20รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566
2023-06-15รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566
2023-03-15รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
2023-01-12รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
เรื่อง
เรื่อง

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ


1. บรรเทาทุกข์
2. สังคมสงเคราะห์
3. รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. สนับสนุนและส่งเสริมอาสาสมัคร
6. โครงการพระราชดำริ
7. ตัวแทนของสภากาชาดไทย
8. เผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด
{"visible_panels":"8","width":"1200","height":"290","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"true"}