เลือกหน้า

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สตูล

สตูล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายอำเภอ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาพุทธและอิสลามสูงอายุ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น...

อ่านเพิ่มเติม
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด"หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช...

อ่านเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับประถมต้น ป.1 - ป.3 จำนวน 5 ราย...

อ่านเพิ่มเติม
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางอัจฉราภรณ์ ถนอมกิตติ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย...

อ่านเพิ่มเติม
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการ “ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน” ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาการ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

อ่านเพิ่มเติม
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ...

อ่านเพิ่มเติม
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" แก่ตัวแทนผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติด ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอป่าโมก...

อ่านเพิ่มเติม
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา หมู่ที่ 6 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางราตรี  เสาโกศล ...

อ่านเพิ่มเติม
ระยอง

ระยอง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนิลวรรณ เหมะรักษ์ และนางสาวกาญจนา ยินดีสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง...

อ่านเพิ่มเติม