เลือกหน้า

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์นายอำเภอเวียงสระ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระลงพื้นที่มอบสิ่งของตามโครงการ "เวียงสระ . . . ปันสุข"ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระอำเภอเวียงสระ...

อ่านเพิ่มเติม
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์นายอำเภอเวียงสระ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระมอบหมายให้ กรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระพร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ลงพื้นที่มอบสิ่งของตามโครงการ "เวียงสระ . . . ปันสุข"ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1...

อ่านเพิ่มเติม
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายก หัวหน้าส่วนราชการ ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด รองนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนดีที่มีความประพฤติดี...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กรรมการและสมาซิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนภาควิชารัฐศาสตร์และกิ่งกาชาดอำเภอดอยหล่อ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคกระดูก...

อ่านเพิ่มเติม
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางอรนฤมล ธุระพันธ์ ผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส...

อ่านเพิ่มเติม
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ"บ้านใหม่...

อ่านเพิ่มเติม
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 กันยายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ"บ้านใหม่...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านที่ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ตามโครงการ “กาชาดห่วงใย สร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปี 2564” พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...

อ่านเพิ่มเติม
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านที่ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ตามโครงการ “กาชาดห่วงใย สร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ประจำปี 2564” พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...

อ่านเพิ่มเติม