ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอำเภอชาติตระการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนริศรา ธีรบดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ภริยานายอำเภอกัลยาณิวัฒนา) ออกหน่วย "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา "เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา...

อ่านเพิ่มเติม
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบให้นางพรทิพย์ ไชยรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการ พอ.สว. ณ โรงเรียนสามัคคีธรรม ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง...

อ่านเพิ่มเติม
นครพนม

นครพนม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางกรรณิกากองฉลาดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตามนโยบายของสภากาชาดไทย  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

อ่านเพิ่มเติม
นครพนม

นครพนม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยการบริหารงานของนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ตามนโยบายของสภากาชาดไทย...

อ่านเพิ่มเติม
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 10.00 น.  ที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขา สามสิบหาบ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพื้นที่พร้อม พมจ. เลย และอำเภอนาแห้ว เยี่ยม / มอบความช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุยากไร้ จำนวน 2 ราย        1. นางโชค จันทะคุณ อายุ 80 ปี ที่อยู่ 7 ม.6 บ้านบุ่ง ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ผู้สูงอายุ ยากไร้...

อ่านเพิ่มเติม
ตาก

ตาก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “ วันผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา “...

อ่านเพิ่มเติม
ตาก

ตาก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดกิจกรรม “ วันผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา “...

อ่านเพิ่มเติม