เลือกหน้า
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางทัศนีย์ ตรีรัตนนุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า พร้อมด้วยที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า คณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และผู้แทนส่วนราชการ ครอบครัวอุปถัมภ์...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายทศพล ศรีบัวเอี่ยม นายอำเภอราชสาส์น...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางพัธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา/คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารฯ ปลัดอำเภอ...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา...