เลือกหน้า

ข้อบังคับสภากาชาดไทย

เรื่อง
2024-04-24ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
2023-03-13ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
2023-03-07ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
2023-03-02แนวทางปฏิบัติงาน เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (พฤษภาคม 2561)
2023-03-02คู่มือปฏิบัติงาน งบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด (ตุลาคม 2564)
2022-06-23คู่มือปฏิบัติงาน ณ การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาด
2020-04-21ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2558
2020-04-21ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 81) พุทธศักราช 2563 หมวดที่ 8 ว่าด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด
2020-04-21การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
2020-04-21คู่มือและระเบียบสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัด ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2558
2020-04-21ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด และคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด
2020-04-21นโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย มิถุนายน พ.ศ. 2557
2020-04-21ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการรักษาพยาบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
2020-04-16ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2556
2020-04-16อนุมัติปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย พ.ศ. 2557
2020-04-16ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2020-04-16ประกาศสภากาชาดไทย เรื่อง กำหนดค่ารักษาสมาชิกภาพ พ.ศ. 2534
2020-04-16โครงสร้างบัญชีเงินเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย พ.ศ. 2555
2020-04-16ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555
2020-04-16ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานภายในประเทศของเหล่ากาชาดจังหวัดและ กิ่งกาชาดอำเภอ พ.ศ. 2555
2020-04-16การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน พ.ศ. 2555
2020-04-16ข้อระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 95) พุทธศักราช 2553 การนำเครื่องหมายกาชาดไปใช้เพื่อการดำเนินกิจการ และการหารายได้ของสภากาชาดไทย
2020-04-16ระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคู่มือปฏิบัติ พ.ศ. 2546
2020-04-16พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499
2020-04-16ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 74) พุทธศักราช 2553
2020-04-16การขอเหรียญกาชาดสมมาคุณ
2020-04-15ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 71) พุทธศักราช 2552 เรื่องเครื่องหมายกาชาด
2020-04-15ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 72) พุทธศักราช 2553 เรื่องเหรียญกาชาด
2020-04-15ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 69) พุทธศักราช 2552 เรื่องสมาชิกสภากาชาดไทย
2020-04-15พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499