เลือกหน้า

หนังสือเวียน

เรื่อง
2023-01-27ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เปิดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
2022-09-21ระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 (เล่มม่วง)
2022-09-21ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 (เล่มแดง)
2022-09-21คู่มือปฏิบัติงานงบการเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด ตลุาคม 2564 (เล่มเขียว)
2022-08-15ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2022-04-08ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก
2022-02-14การประชาสัมพันธ์การใช้งาน Mobile Appplicato
2021-12-14การสอบราคาซื้อรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
2021-07-02การติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-05-24คู่มือปฏิบัติงาน งบประมาณ การเงินและการบัญชี ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2564
2021-03-18ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
2021-02-25วารสารกาชาดสัมพันธ์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1573 ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
2021-02-25วารสารกาชาดสัมพันธ์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1572 ปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ 2564
2021-01-13พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2020-10-21รายชื่อโรงเรียนสังกัด ตชด-สพฐ 10 จังหวัดเน้นหนัก
2020-10-01การจัดทำงบปการเงินประจำปี 2563 (เหล่ากาชาดจังหวัด)
2020-10-01การจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 (กิ่งกาชาดอำเภอ)