เลือกหน้า

โครงการอ่านออกเขียนได้

เรื่องประเภท
2024-06-14รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567รายงานการประชุม
2024-05-24รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567รายงานการประชุม
2024-04-19รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567รายงานการประชุม
2024-03-26รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567รายงานการประชุม
2024-03-25รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567รายงานการประชุม
2024-02-15รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566รายงานการประชุม
2024-02-13รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 11 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566รายงานการประชุม
2023-12-13รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566รายงานการประชุม
2023-11-17รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566รายงานการประชุม
2023-11-16ชัยภูมิชัยภูมิ
2023-10-30รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 8 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566รายงานการประชุม
2023-02-19รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566รายงานการประชุม
2023-04-20รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566รายงานการประชุม
2023-06-15รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566รายงานการประชุม
2023-03-15รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566รายงานการประชุม
2023-01-12รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566รายงานการประชุม
2023-10-28รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566รายงานการประชุม
2023-06-30กาญจนบุรี กาญจนบุรี
2023-05-12รายงานการประชุม คณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566รายงานการประชุม
2022-03-17เลยเลย
2021-10-12ประชุมครั้งที่ 18 (11-12 ต.ค. 64) : สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้คู่มือสอนเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรายงานการประชุม
2021-09-29ประชุมครั้งที่ 17 (29 ก.ย. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการรายงานการประชุม
2021-09-15ประชุมครั้งที่ 16 (15 ก.ย. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการรายงานการประชุม
2021-09-02ประชุมครั้งที่ 15 (2 ก.ย. 64) : สรุปประเด็นสำระสำคัญที่ได้จากการประชุมหารือกับ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพรรายงานการประชุม
2021-08-31ประชุมครั้งที่ 14 (31 ส.ค. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำงานทางวิชาการรายงานการประชุม
2021-08-11ประชุมครั้งที่ 13 (11 ส.ค. 64) : สรุปประเด็นรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการรายงานการประชุม
2021-07-21ประชุมครั้ง 12 (21 ก.ค. 64) : สรุปประเด็นความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานวิชาการรายงานการประชุม
2021-07-06ประชุมครั้ง 11 (6 ก.ค. 64) : สรุปประเด็นการติดตามการทดสอบการใช้คู่มือและสื่อเสริม (Zoom-ราชบุรี)รายงานการประชุม
2021-06-22ประชุมครั้งที่ 10 (22 มิ.ย. 64) : สรุปประเด็นการประชุมหารือการจัดทแผนปฏิบัติงานรายงานการประชุม
2021-05-25ประชุมครั้งที่ 9 (25 พ.ค. 64) : สรุปประเด็นความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือและสื่อสอนเสริมรายงานการประชุม
2021-02-02ประชุมครั้งที่ 1-2 (19 ม.ค. 64 และ 2 ก.พ. 64) : สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมความร่วมมือกับ ม.ก.รายงานการประชุม
2021-10-25แบบฟอร์มรายงานบัญชีรายชื่อโรงเรียนเป้าหมายที่คัดเลือกข้อมูลทั่วไป
2021-09-10โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมของนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564ข้อมูลทั่วไป
2021-07-14ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนับสนุนนักเรียนเป้าหมายใน 76 จังหวัด ตามพันธกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มนักเรียนเป้าหมายระดับ ป.1-ป.6 ที่ต้องเร่งรัดพัฒนา จำนวน 325,483 คน ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
2021-05-20พิธีมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน “ครูออกสอนและเยี่ยมนักเรียนช่วงปิดเทอม” ในพื้นที่จังหวัดตากรายงานการประชุม
2021-05-17บัญชีรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการเหล่ากาชาดจังหวัดข้อมูลทั่วไป
2021-05-12หนังสือสภากาชาดไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารข้อมูลทั่วไป
2021-04-19การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วางแผนการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยระบบสารสนเทศทางการศึกษา” จังหวัดน่าน (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom) วันที่ 19 เมษายน 2564รายงานการประชุม
2021-03-31สรุปประเด็นสำคัญการประชุม วันที่ 31 มี.ค. 2564 (สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด)รายงานการประชุม
2021-04-02บัญชีรายชื่อครูอาสาสอน (ครู ก.) ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564บัญชีรายชื่อครูอาสาสอน
2021-03-31รายงานองค์ประกอบ Building blocks (มจธ.)รายงานการประชุม
2021-03-31รายงานการร่วมปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ (อ.ชัดเจน ไทยแท้)รายงานการประชุม
2021-03-31รายงานสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในโครงการฯ (คณะศึกษาศาสตร์ มก.)รายงานการประชุม
2021-03-04ข้อสรุปจากการเดินทางสังเกตการณ์จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 2564 (คณะศึกษาศาสตร์ มก.)รายงานการประชุม
2021-03-04รายงานสรุปลงพื้นที่จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 64 (สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด)รายงานการประชุม
2021-03-04รายงานสรุปลงพื้นที่จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 64 (อ.ชัดเจน ไทยแท้)รายงานการประชุม
2021-03-04รายงานข้อสรุปประชุมในพื้นที่จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 64รายงานการประชุม
2021-02-24รายงานข้อสรุปประชุมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 23-24 ก.พ. 64รายงานการประชุม
2021-03-25ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดน่าน 23 - 25 มีนาคม 2564 (ครั้งที่ 2)ข้อมูลการลงพื้นที่
2021-03-04ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดน่าน 2 - 4 มีนาคม 2564ข้อมูลการลงพื้นที่
2021-02-24ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดราชบุรี 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564ข้อมูลการลงพื้นที่
2021-04-02ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาข้อมูลทั่วไป
2021-04-02หนังสือสร้างความรู้ความเข้าใจกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องข้อมูลทั่วไป
2021-04-02บัญชีรายชื่อโรงเรียน 784 แห่งข้อมูลทั่วไป
2021-04-02รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน (infographic)ข้อมูลทั่วไป
2021-04-02เอกสารตัวโครงการฯข้อมูลทั่วไป
2021-03-29เอกสารประกอบโครงการฯ
2021-03-29สรุปข้อมูลประเด็นสำคัญการลงพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 2-4 มี.ค. 64
2021-03-29เอกสารสรุปอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้
2021-03-29สรุปข้อสังเกตการณ์การลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี
2021-01-20บัญชีติดต่อผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2021-01-20รายชื่อโรงเรียนรายตำบลที่มหาวิทยาลัยตอบรับ