เลือกหน้า

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ในวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยระบบประชุมทางไกล (Zoom)
                                             ———————————-
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
– รายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (คลิก)

ระเบียบวาระที่ 3
  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ

4.1 การจัดหาถุงยังชีพการศึกษาฯ และถุงยังชีพครูอาสาสอน โดยใช้งบประมาณปี 2564 ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
4.2 รายงานความก้าวหน้าการวางแผน Self Learning Package ของครู ก., ครู ร. และครู ข.
4.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ พื้นที่จังหวัดตาก ในสถานการณ์ COVID-19 และมาตรการป้องกัน

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา
         –         
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 ———————————-