เลือกหน้า

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ในวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยระบบประชุมทางไกล (Zoom)
————————————–

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2  ทบทวนและรับรองรายงานการประชุม (สภากาชาดไทย)
2.1 รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สภากาชาดไทย (คลิกดู)
2.2 รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คลิก)
ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนับสนุนนักเรียนเป้าหมายตามพันธกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน (สภากาชาดไทย)
– ผลสำรวจข้อมูลนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ 76 จังหวัด
– คณะทำงานทางวิชาการสภากาชาดไทย
– หน้าที่ภารกิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
3.2 การผลิต VDO การใช้ชุดฝึก (มก. บางเขน)
3.3 การนำชุดฝึกและคู่มือไปทดลองใช้ (มก. บางเขน)
3.4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (มก. บางเขน)
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา     
4.1 ร่างแผนการทดสอบกลไกครูอาสาสมัคร (ครู ก., ครู ร., ครู ด.) กับ 2+6 โรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดราชบุรี”ร่างแผนการทดสอบกลไกครูอาสาสมัคร (ครู ก., ครู ร., ครู ด.) กับ 2+6 โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี (มจธ.)Gutentor Simple Text

Shares