เลือกหน้า

คติทัศน์ของเหล่ากาชาดจังหวัด

บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพาผู้ยากไร้