เลือกหน้า

ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ในวันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ด้วยระบบประชุมทางไกล (Zoom)
                                             ———————————-
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมคณะทำงานทางวิชาการครั้งต่อไป วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) –