เลือกหน้า

ประวัติการก่อตั้งสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

           สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่ 306 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  77)  พระพุทธศักราช  2555 “ ข้อ  42  นว.  สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในภูมิภาค   ให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ”   ให้ยกฐานะ
สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด ในสังกัดสำนักงานบริหาร ขึ้นเป็นสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นสำนักงานลำดับที่ 14 ของสภากาชาดไทย โดยนายพระนาย สุวรรณรัฐ
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคนแรก พ.ศ. 2557-2562 และนายกฤษฎา บุญราช เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคนปัจจุบัน

 โดยมีผู้อำนวยการนับแต่ตั้งสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดถึงปัจจุบัน  2 ท่าน  ดังนี้

1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ พ.ศ. 2557 – 2562
2. นายกฤษฎา บุญราช พ.ศ. 2563

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของงานเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอในภูมิภาคให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

 

ยุทธศาสตร์

สภากาชาดไทย มียุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก