เลือกหน้าระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ด้วยระบบประชุมทางไกล (Zoom)
                                             ———————————-
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                                  –
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (คลิก)
2.2 รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 (คลิก)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมของนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร (สล.)
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขอติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (สล.)
3.3 รายงานความก้าวหน้าการทดลองใช้คู่มือฯ เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2564 จังหวัดน่าน (มก.)
3.4 การขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ / ลิขสิทธิ์ ISBN (มก.)
3.5 รายงานความก้าวหน้าการติดตามการสอนภาษาไทย ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (มจธ.) 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ลงพื้นที่ทดลองการใช้คู่มือฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564
– การเตรียมความพร้อมการทดลองใช้ชุดฝึกฯ online ในโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 (มก.)
4.2 สถานการณ์น้ำท่วม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (อ.ทะนงศักดิ์/มทร.ล้านนาตาก)
4.3 รายงานสถานภาพและข้อมูลครู ศศช. พื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากและการสำรวจเบื้องต้นของโรงเรียนในเขต สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (อ.สุรเดช พหลโยธิน)
4.4 รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ จังหวัดน่าน (กสศ. โดย อ.สมเกียรติ รัตนวิฑูรย์)

ระเบียบวาระที่ 5               เรื่องเพื่อพิจารณา        

ระเบียบวาระที่ 6               เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)