เลือกหน้า

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานประสาน ส่งเสริมและพัฒนาเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ให้เป็นที่พึ่งและศรัทธาของประชาชนตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย โดยการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งพาและศรัทธาของประชาชน
2. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทยในภูมิภาค
3. พัฒนาองค์การ และการบริหารให้เป็นมืออาชีพ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

 

ค่านิยมองค์กร

การสื่อสารสองทิศทาง – Communication ซื่อสัตย์สุจริต – Honesty ทัศนคติเชิงบวก – Attitude ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มศักยภาพการทำงาน – Promote
ทำงานเป็นทีม และก้าวทันเทคโนโลยี – Team work & Technology ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ – Effective สร้างสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน – Relationship