เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยอัคคีภัย (ไฟไหม้) ในพื้นที่อำเภอนาน้อย รายนายสิงห์ทอง พรมกามินทร์ บ้านเลขที่...
น่าน

น่าน

วันที่ 3 เมษายน 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางภิรมย์ญา ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และนางสาวภูริตา จันทร์ไชยยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป 5...
น่าน

น่าน

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้รับการประสานขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัย “วาตภัย” ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่าน มีผู้ประสบภัยในพื้นที่ จำนวน 97 ครัวเรือน เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดย นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน...
น่าน

น่าน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายประจักร์ ไชยกิจ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (ปลัดจังหวัดน่าน) คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่านผู้รับผิดชอบโครงการฯ...
น่าน

น่าน

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย ร่วมกับ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ หอประชุมอำเภอนาหมื่น...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 17 เมษายน 2567  นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง นางมุทิกา ปัทมเจริญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพวง พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด คณะกรรมการการกิ่งกาชาดอำเภอชุมพวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค...