เลือกหน้า
นครพนม 

นครพนม 

วันที่  20 มกราคม 2566  นางสงวน  จันทร์พร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  มอบหมายให้นางภัทราพร  สีหามาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ในการอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ ครอบครัว...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 24 มกราคม 2566  นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว โดยมี นายธีรยุทธ์...
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่ 29 มกราคม 2566 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด มอบหมายให้ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และชุดยา และเวชภัณฑ์...
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่ 29 มกราคม 2566 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยนางพัชรินทร์ บุญตาปวน เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางคำพลอย กสิผล อายุ...
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด มอบหมายให้ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และชุดยา และเวชภัณฑ์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 18 มกราคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย รายนายบุญชอบ ใจฉ่ำ อายุ 63 ปี ซึ่ง เกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 21.00 น....