เลือกหน้า
วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางอัมราพร มุ้งทอง นางประวีณา อัศวพลไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเมืองแพร่ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
ให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 หลัง หลังคาเรือนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท และถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ จำนวน 3 ถุง ให้แก่
1.นายสมศักดิ์ คำคม บ้านเลขที่ 70/2 ม.10 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่
2.นายใจเพชร จักรเงิน บ้านเลขที่ 56/1 ม.10 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่
3.นางสาวสุรภา ป่าแขม เลขที่ 2 ม.10 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่
โดยมีนายนคร สายยืด นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมลงพื้นที่