เลือกหน้า

โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

ระหว่างวันที่

2 มีนาคม – 22 ตุลาคม 2563

รวมผลิตทั้งสิ้น

9,180,142 ชิ้น

แจกจ่ายให้ประชาชนไปแล้ว

7,615,895 ราย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจุมภฏ 1
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เรื่อง
2021-07-14ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนับสนุนนักเรียนเป้าหมายใน 76 จังหวัด ตามพันธกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มนักเรียนเป้าหมายระดับ ป.1-ป.6 ที่ต้องเร่งรัดพัฒนา จำนวน 325,483 คน ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
2021-07-02การติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-06-21แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ สล.วน02.2564
2021-05-24คู่มือปฏิบัติงาน งบประมาณ การเงินและการบัญชี ของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2564
2021-05-07การประชุมออนไลน์ Web Conference 3/2564
2021-03-18ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
2021-02-25วารสารกาชาดสัมพันธ์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1573 ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
2021-02-25วารสารกาชาดสัมพันธ์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1572 ปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ 2564
2021-01-13พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2020-11-13โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-10-21รายชื่อโรงเรียนสังกัด ตชด-สพฐ 10 จังหวัดเน้นหนัก
2020-10-06หนังสือรับรองการขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ
2020-10-01การจัดทำงบปการเงินประจำปี 2563 (เหล่ากาชาดจังหวัด)
2020-10-01การจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 (กิ่งกาชาดอำเภอ)
2020-09-01อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

เรื่อง
2021-10-25แบบฟอร์มรายงานบัญชีรายชื่อโรงเรียนเป้าหมายที่คัดเลือก
2021-09-10โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมของนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564
2021-05-17บัญชีรายการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการเหล่ากาชาดจังหวัด
2021-05-12หนังสือสภากาชาดไทย เรื่อง ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2021-04-02ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา
2021-04-02หนังสือสร้างความรู้ความเข้าใจกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2021-04-02บัญชีรายชื่อโรงเรียน 784 แห่ง
2021-04-02รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน (infographic)
2021-04-02เอกสารตัวโครงการฯ
เรื่อง
2021-06-02ประมวลผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ
2021-06-02สรุปประเด็นความก้าวหน้าการจัดทำสื่อการสอนเสริมภาษาไทยตามโครงการฯ
2021-05-20พิธีมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน “ครูออกสอนและเยี่ยมนักเรียนช่วงปิดเทอม” ในพื้นที่จังหวัดตาก
2021-04-19การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วางแผนการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยระบบสารสนเทศทางการศึกษา” จังหวัดน่าน (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom) วันที่ 19 เมษายน 2564
2021-03-31สรุปประเด็นสำคัญการประชุม วันที่ 31 มี.ค. 2564 (สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด)
2021-03-31รายงานองค์ประกอบ Building blocks (มจธ.)
2021-03-31รายงานการร่วมปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ (อ.ชัดเจน ไทยแท้)
2021-03-31รายงานสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนในโครงการฯ (คณะศึกษาศาสตร์ มก.)
2021-03-04ข้อสรุปจากการเดินทางสังเกตการณ์จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 2564 (คณะศึกษาศาสตร์ มก.)
2021-03-04รายงานสรุปลงพื้นที่จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 64 (สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด)
2021-03-04รายงานสรุปลงพื้นที่จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 64 (อ.ชัดเจน ไทยแท้)
2021-03-04รายงานข้อสรุปประชุมในพื้นที่จังหวัดน่าน 2-4 มี.ค. 64
2021-02-24รายงานข้อสรุปประชุมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 23-24 ก.พ. 64
เรื่อง
เรื่อง

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ

1. บรรเทาทุกข์
2. สังคมสงเคราะห์
3. รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5. สนับสนุนและส่งเสริมอาสาสมัคร
6. โครงการพระราชดำริ
7. ตัวแทนของสภากาชาดไทย
8. เผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด
{"visible_panels":"8","width":"1200","height":"290","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"true"}