เลือกหน้า

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  ที่ปรึกษา/กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจ ราษฎรได้รับความเดือนร้อนจากเหตุอัคคีภัย...

อ่านเพิ่มเติม
พะเยา

พะเยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ เรือนสอน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งมอบเงิน...

อ่านเพิ่มเติม
พะเยา

พะเยา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ เรือนสอน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา...

อ่านเพิ่มเติม
กิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย

กิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายนพพร เรืองสว่าง นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย มอบหมายให้นางพิมพ์ผกา จันทร์ผง นางธนพร ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย ดังนี้1. บ้านนายอำนวย...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจราษฎร นางบุญโฮม ทองผา...

อ่านเพิ่มเติม
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ลงพื้นที่เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอแม่สอด...

อ่านเพิ่มเติม
แพร่

แพร่

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางนงคราญ ปัญญาคม นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น...

อ่านเพิ่มเติม
พังงา

พังงา

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสายจิต ทิพย์มณี ภริยานายอำเภอท้ายเหมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอท้ายเหมือง...

อ่านเพิ่มเติม
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ลงพื้นที่เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอแม่สอด...

อ่านเพิ่มเติม