เลือกหน้า

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

ตราด

ตราด

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ เงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

 วันที่ 30 เมษายน 2564 นางมัลลิกา  พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ บรรจุถุงธารน้ำใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์...

อ่านเพิ่มเติม
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 29 เมษายน 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นางสุวภี อุไรวรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย ปลัดอำเภอ และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น...

อ่านเพิ่มเติม
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ และนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม....

อ่านเพิ่มเติม
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา นางมัลลิกา  พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางกัณฑ์พัศวรภาน์ เสนคราม ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ...

อ่านเพิ่มเติม
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ พมจ.นครราชสีมา เยี่ยมครอบครับ นายมารุต ยืนยั่ง เกิดพายุฝนลมเเรง...

อ่านเพิ่มเติม
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอีคคีภัย บ้านของนายแพร พุทธรักษา บ้านเลขที่ 122 บ้านนาสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกก่ง...

อ่านเพิ่มเติม
อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 285 หมู่ 8 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ...

อ่านเพิ่มเติม
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 นางจันทรา ศิริมาศกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายประกาย ศรีเหมือน กำนันตำบลโนนเจริญ นางสมเกียรติ ศรีเหมือน คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ...

อ่านเพิ่มเติม