เลือกหน้า

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

ลำพูน

ลำพูน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางศรีเนตร สมเปาจี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่หญิงตั้งครรภ์และแม่เลี้ยงเดี่ยว ในพื้นที่ตำบลป่าซาง...

อ่านเพิ่มเติม
พังงา

พังงา

วันที่ 24​ มิถุนายน​ 2564​ นาง​วิภาดา​ ทิ​พญ​พงศ์​ธ​า​ดา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​ มอบ​หมา​ยให้​นาง​พัสธนกานต์​ ไมตรีจิต​ต์​ นำคณะเหล่า​กาชาด​จังหวัด​พังงา​เข้าให้ความช่วยเหลือ...

อ่านเพิ่มเติม
สกลนคร

สกลนคร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน...

อ่านเพิ่มเติม
นนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ผู้แทนกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ...

อ่านเพิ่มเติม
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย...

อ่านเพิ่มเติม
สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางธารตะวัน จรูญพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เเละคณะเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนายเอกชลิต ผลสีทอง...

อ่านเพิ่มเติม
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี...

อ่านเพิ่มเติม
น่าน

น่าน

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางประภา บุญหลวง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางวาสิฏฐี  ทวีสิงห์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  ร่วมกับอำเภอปัวและกิ่งกาชาดเภอปัว ออกเยี่ยมให้กำลังใจ...

อ่านเพิ่มเติม