เลือกหน้า
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางปรียนันท์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” (ปี 2) โดยมี นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียน ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตซึ่งไดรับการดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
1. ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 115 ยูนิต คิดเป็น ปริมาณโลหิต 34,500 ซีซี
2. ยอดผู้บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย
3. ยอดผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย
ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร