เลือกหน้า

ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎร ที่ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น

น่าน

น่าน

วันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยอัคคีภัย (ไฟไหม้) ในพื้นที่อำเภอนาน้อย รายนายสิงห์ทอง พรมกามินทร์ บ้านเลขที่...

อ่านเพิ่มเติม
น่าน

น่าน

วันที่ 3 เมษายน 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางภิรมย์ญา ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และนางสาวภูริตา จันทร์ไชยยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป 5...

อ่านเพิ่มเติม
น่าน

น่าน

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้รับการประสานขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัย "วาตภัย" ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่าน มีผู้ประสบภัยในพื้นที่ จำนวน 97 ครัวเรือน เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดย นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการ...

อ่านเพิ่มเติม
น่าน

น่าน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายประจักร์ ไชยกิจ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน (ปลัดจังหวัดน่าน) คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่านผู้รับผิดชอบโครงการฯ...

อ่านเพิ่มเติม
น่าน

น่าน

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย ร่วมกับ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ หอประชุมอำเภอนาหมื่น...

อ่านเพิ่มเติม
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 17 เมษายน 2567  นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง นางมุทิกา ปัทมเจริญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพวง พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด คณะกรรมการการกิ่งกาชาดอำเภอชุมพวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค...

อ่านเพิ่มเติม
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางมุทิกา ปัทมเจริญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพวงพร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่ หมู่2 และ หมู่6 ตำบลส่าหร่าย เพื่อมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม ให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ...

อ่านเพิ่มเติม
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีคิ้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองไผ่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น...

อ่านเพิ่มเติม
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567  นายเดชาฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอสูงเนิน ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐณิชา สุขทองกร ปลัดประจำตำบลเสมา ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุวาตะภัย ในพื้นที่ตำบลเสมา ร่วมกับนายกอบต.เสมาเบื้องต้นการสำรวจพบครัวเรือนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหายในพื้นที่รวม 43...

อ่านเพิ่มเติม