รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น

ตรัง

ตรัง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการ สมาชิก จิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 52 ราย ได้โลหิต 47 ยูนิต...

อ่านเพิ่มเติม
แพร่

แพร่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางอัญชลี บุญณราช นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร...

อ่านเพิ่มเติม
พิจิตร

พิจิตร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางชุลี อัศวพิชยนต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร กิ่งกาชาดอำเภอตะพานหิน ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์...

อ่านเพิ่มเติม
พังงา

พังงา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมเลอเอราวัณพังงา อำเภอเมืองพังงา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" หลักสูตรการบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิด...

อ่านเพิ่มเติม
ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีนายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์...

อ่านเพิ่มเติม
เลย

เลย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยโดยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย...

อ่านเพิ่มเติม
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจุฑามาศ  เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด...

อ่านเพิ่มเติม