เลือกหน้า

รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น

ยะลา

ยะลา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Live)...

อ่านเพิ่มเติม

ยโสธร

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายนางรพีพรรณ แสงศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตด้วยการทำความดี 50 ความดี 50 ปี จังหวัดยโสธร ที่อำเภอทรายมูล...

อ่านเพิ่มเติม
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบหมายกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ "plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี2 (Plus One Blood...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 22 เมษายน 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิก เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้างสิริบรรณสรรพสินค้า อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง...

อ่านเพิ่มเติม
ขอนแก่น 

ขอนแก่น 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2565 ณ หอประชุมอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอบ้านแฮดและคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่...

อ่านเพิ่มเติม
ยโสธร

ยโสธร

วันที่  2 กุมภาพันธ์  2565 นางพัทธานันท์  ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายนางนภาพร  ชัยเวชพิสิฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตด้วยการทำความดี ที่ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร...

อ่านเพิ่มเติม
ยโสธร

ยโสธร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางพัทธานันท์  ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายนางวิชชุฎา  เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบ้านนายนายสฤทธิ์  ทองลา  อยู่บ้านเลขที่...

อ่านเพิ่มเติม
ยโสธร

ยโสธร

วันที่  12  มกราคม  2564 นางพัทธานันท์  ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตด้วยการทำความดี 50 ความดี 50 ปี จังหวัดยโสธร ที่อำเภอเมืองยโสธรซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายอภิรัตน์ ป้องกัน...

อ่านเพิ่มเติม
ยโสธร

ยโสธร

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตด้วยการทำความดี ที่วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง...

อ่านเพิ่มเติม