เลือกหน้า

ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ เช่น คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นต้น

ตาก

ตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่บริหารและคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและติดตาม...

อ่านเพิ่มเติม
ตาก

ตาก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่บริหารและคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและติดตาม...

อ่านเพิ่มเติม
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนนายอำเภอสุคิริน...

อ่านเพิ่มเติม
ตาก

ตาก

วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางโสภา ทับผึ้ง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด และศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมเยี่ยมเด็กนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ราย เด็กชายบัณฑิต วนาลีแก้วสูง...

อ่านเพิ่มเติม
ตาก

ตาก

วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง และศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมเยี่ยมเด็กนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ราย เด็กหญิงพิมพ์ใจ ฉัตรกวินกานต์ ชั้น ม.3 เกรดเฉลี่ย 3.20 โดยติดตามดูแลด้านการเรียน...

อ่านเพิ่มเติม
ตาก

ตาก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย รองศึกษาธิการจังหวัดตากและคณะ ได้ลงพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาการอ่าน - การเขียน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ...

อ่านเพิ่มเติม
น่าน

น่าน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 นางประภา  บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการและสมาชิกฯ ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ...

อ่านเพิ่มเติม
แพร่

แพร่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

อ่านเพิ่มเติม
แพร่

แพร่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่...

อ่านเพิ่มเติม