เลือกหน้า

ส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดและการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม

เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 27 มกราคม 2567  โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์...

อ่านเพิ่มเติม
แพร่

แพร่

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสุชาฎา บุญทิพย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสอง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐาน ยุวกาชาด...

อ่านเพิ่มเติม
นครพนม

นครพนม

วันที่ 17  มิถุนายน  2565 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” ประจำปี 2565  ผ่านระบบ Zoom Cloud meeting   ณ ห้องประชุมพระญาศรีสัตตนาคราช สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  เป็นวันที่ 3...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางมินตรา อรทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรจุดประกายกาชาด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง...

อ่านเพิ่มเติม
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางเกศิณี กวนทา...

อ่านเพิ่มเติม
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 4 เมษายน 2565 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ว่า ที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองศิลปาชีพ พร้อมด้วยสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อถ่ายทำสารคดีนิทรรศการ...

อ่านเพิ่มเติม
ตรัง

ตรัง

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธาน พิธีเปิดค่ายยุวกาชาด และให้กรรมการเหล่ากาชาดเป็นวิทยากรในค่าย ณ โรงเรียนสภาราชินี 2...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมค่ายอาสายุวกาชาด...

อ่านเพิ่มเติม