เลือกหน้า

ส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดและการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม

ตรัง

ตรัง

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธาน พิธีเปิดค่ายยุวกาชาด และให้กรรมการเหล่ากาชาดเป็นวิทยากรในค่าย ณ โรงเรียนสภาราชินี 2...

อ่านเพิ่มเติม
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมค่ายอาสายุวกาชาด...

อ่านเพิ่มเติม