เลือกหน้า
เลย

เลย

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางจารุชา พรมภักดี ภริยานายอำเภอด่านซ้าย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัย รายนายสนิท...
เลย

เลย

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมาย นางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับผู้แทนพมจ.เลย ผู้แทนนายอำเภอเชียงคาน สาธารณสุขอำเภอเชียงคาน ,ปลัดอำเภอ เทศบาลธาตุ , อบต.ปากตม ,...
เลย

เลย

วันที่ 29 เมษายน  2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ พมจ.เลย , อำเภอผาขาว , สาธารสุขอำเภอผาขาว , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ออกเยี่ยม ให้กำลังใจ กลุ่มเปราะปาง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส...
เลย

เลย

วันที่ 27 เมษายน 2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย พมจ.เลย ,  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ออกเยี่ยมกลุ่มเปาะปาง ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส พื้นที่จังหวัดเลย...
เลย

เลย

วันที่ 28  มีนาคม 2565นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงาน ปภ.จ.เลย , พมจ.เลย. , อำเภอเมืองเลย , ทต.นาดินดำ ,...