เลือกหน้า

พิธีมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน “ครูออกสอนและเยี่ยมนักเรียนช่วงปิดเทอม” ในพื้นที่จังหวัดตาก

พิธีมอบเงินเพื่อสนับสนุนครูออกสอนและเยี่ยมนักเรียนช่วงปิดเทอมดาวน์โหลด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วางแผนการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยระบบสารสนเทศทางการศึกษา” จังหวัดน่าน (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom) วันที่ 19 เมษายน 2564

2564-04-19-สรุปประชุม-ws-น่าน-1ดาวน์โหลด MOVE-PMCAF-2ดาวน์โหลด 2564-04-19-กำหนดการ-ws-ครูอาสา-ก-น่าน-19-เมย-64-Zoom-final-1ดาวน์โหลด 2564-04-19-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ-น่าน-1ดาวน์โหลด...