เลือกหน้า
พะเยา

พะเยา

สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาระหว่างธันวาคม 2563  – เมษายน 2564
พะเยา

พะเยา

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าจังหวัดพะเยา/รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอัญชลี ณ ลำปาง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าจังหวัดพะเยา/รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และว่าที่ร้อยตรี กรกกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา...
พะเยา

พะเยา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าจังหวัดพะเยา/รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอจุน...
พะเยา

พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าจังหวัดพะเยา/ รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วย ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้...