ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางดลวสา บุญเลิศ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​ ลงพื้นที่เยี่ยมนางสาวลักขณา ศรีจันทร์ บ้านเลขที่ 26/4 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ผู้ป่วยโรคมะเร็ง รายได้น้อย...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมรองนายกผู้ช่วยนายก เหรัญญิก เลขานุการ ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและรองประธานแม่บ้านแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี  พร้อมที่ปรึกษา...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่  9 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางดลวสา  บุญเลิศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  นางกาญจนี  รุจนเสรี  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ...
ปทุมธานี

ปทุมธานี

วันที่ 9 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนี รุจนเสรี  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับที่ปรึกษา...