น่าน

น่าน

วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยนางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน...
น่าน

น่าน

วันที่ 11 มิถุนายน 2563  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านโดย นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  นายชัชชัย  ลิ้มภักดี นายอำเภอแม่จริม นายพงษ์ศิลป์  ผาลา นายอำเภอสันติสุข พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน...
น่าน

น่าน

วันที่ 9  มิถุนายน 2563  นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านโดย นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และว่าที่ร้อยตรีศราวุธ   กรจิระเจริญ...
น่าน

น่าน

วันที่ 2ุ6 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจ ของสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดย นางสุภาสินี งามธุระ...
น่าน

น่าน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางเบ็ญจวรรณ  ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมพิธีมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ต.จอมจันทร์  อำเภอเวียงสา โดยมีนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา นายธนเสฏฐ์  โมลดำรงสวัสดิ์...