เลือกหน้า
น่าน

น่าน

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย 2 ครอบครัว ดังนี้1. ครอบครัว นายสมศักดิ์ ...
น่าน

น่าน

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายภารกิจให้นางวาสิฏฐิ  ทวีสิงห์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางสาวบุญธิสา  สุทำแปง  นายกกิ่งกาชาดอำเภอปัว  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน/ กิ่งกาชาดอำเภอปัว ออกปฏิบัติภารกิจ...
น่าน

น่าน

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางประภา  บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน อบต.บ่อ และผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้กักตัวและผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 19...
น่าน

น่าน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผามอบหมาย นายวีรวัฒน์ ไทยกรณ์ ปลัดอำเภอท่าวังผาพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผาและผู้นำชุมชนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ตำบลท่าวังผา จำนวน 7...
น่าน

น่าน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผา พร้อมด้วย โรงพยาบาลน่าน สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา โรงพยาบาลท่าวังผา เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผา ได้รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา โดยมีผู้บริจาคทั้งสิ้นจำนวน...