เลือกหน้า
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางพรทิพย์ ไชยรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจิระพา  มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินมอบผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ณ พื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา จำนวน 3 ราย ดังนี้1. นางเจียม วิเชียร...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธร นำชุดเครื่องนอน และชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวนายเชศฐ์  ทองศรี ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธรจัดทำอาหารปรุงสุกเพื่อมอบให้กับผู้กักตัวที่ยากไร้ จำนวน 500 กล่อง ณ พื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 30 มีนาคม  2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิต 105 ยูนิต จำนวน 42,000 ซีซี...