เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอเชียงดาว

กิ่งกาชาดอำเภอเชียงดาว

วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงดาว ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้สูงอายุ ยากไร้ และผู้พิการ จำนวน 6 ราย ได้แก่1. นางสายทอง ฟางคำ หมู่ 4 ตำบลเชียงดาว2. นางศรีนวน ใจหอม หมู่ 4 ตำบลแม่นะ3. นายบุญช่วย ศรีสุข หมู่ 1 ตำบลทุ่งข้าวพวง4. นางอุษา หมื่นไชย...