เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบหมายให้นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลอำเภอพรรณานิคม,...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองท่ม ,รพ.สต.บ้านภูวงน้อย, รพ.สต.บ้านคำบิด  ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ ดังนี้- เวลา 09.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองท่ม ,รพ.สต.บ้านภูวงน้อย, รพ.สต.บ้านคำบิด  ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง...
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางวารุณี  ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลอำเภอวาริชภูมิ ,นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ...