เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

วันที่  23 มกราคม 2563 นายมานิต  บริพันธ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอนาทวี  ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลประกอบ ปลัดอำเภอประจำตำบลประกอบ ร่วมกันมอบ ของยังชีพและเงินให้กับ นายมะสอแล๊ะ อาแว...
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายมานิต บริพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ได้มอบหมายนางเลขา สิทธิศักดิ์ เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเด็กหญิงวลัยพร ศรีอุดม เรียนชั้นม.1 รร.ทับช้างวิท...
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายมานิตบริพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ได้มอบหมายให้ นางสุขะมุกข์  เรืองอ่อน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี นางมานิตา  เศรษฐพันธ์ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี และ นางเลขา  สิทธิศักดิ์ ปลัดอำเภอนาทวี /เลขากิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ได้เข้าเยี่ยม...
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายมานิต  บริพันธ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี เลขานุการ,เหรัญญิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  ปลัดอำเภอ ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 และคลังเลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่...
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายมานิต  บริพันธ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี เลขานุการ,เหรัญญิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  ปลัดอำเภอ ร่วมกับอำเภอนาทวี และภาคบริการโลหิตที่ 12...