เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

13 กรกฎาคม 2563 นายนวน โทบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและพระภิกษุสงฆ์ ตำบลโพนสา จำนวน 15 ราย โดยมอบเงินสด จำนวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)...
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายนวน โทบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยผู้พิการ/นักเรียนผู้ด้อยโอกาส และพระภิกษุสงฆ์ ตำบลกองนาง จำนวน 15 ราย โดยมอบเงินสดจำนวน 18,000...
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะดวงตา ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ ณ วัดสิริเทพกัญญา (ดอนบ้านแคน) ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย มีพระภิกษุบริจาคโลหิต จำนวน 35...