เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง

กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วย คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง สาธารณสุขอำเภอชุมแสง ผอ.รพ.สต. อสม. และผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจ และเงินสงเคราะห์รายละ 1,000 บาท ซึ่งได้รับมอบจากนางสุกัญญา ชุมอุปการ...
กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง

กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง

วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ออกหน่วยโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564 ” ช่วยเหลือราษฎรผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ ต.พิกุล ต.หนองกระเจา ต.ฆะมัง ต.ท่าไม้ ต.บางเคียน ต.เกยไชย และ...