เลือกหน้า
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางวรรณฉวี บัณฑิโต กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้ากลุ่มที่ 6 และคณะฯพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบรรเทาทุกข์...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเขาวง...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 264 ราย...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564. นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางศิริวรรณ ศรีทอง พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 125 ราย...