เลือกหน้า
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการ “ โครงการปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ” และได้เข้าร่วมประชุม “โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ”...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางระเบียบ ร่มไทรทอง  ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมครัวเรือนผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ...
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะฯ นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์เพชร ณ กาฬสินธุ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองปลัดอำเภอ...