เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 เมษายน 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ได้ออกตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยนางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาด
อำเภอวาริชภูมิ กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลคำบ่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อสม. จิตอาสาสภากาชาดไทยให้การต้อนรับ ดังนี้
– เวลา 10.00 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น. ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย
ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ 1) ตำบลคำบ่อ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 16 2) ตำบลค้อเขียว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 3) ตำบลหนองลาด หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10
4) ตำบลปลาโหล หมู่ที่ 14 รวมทั้งสิ้น จำนวน 124 หลังคาเรือน
– เวลา 11.15 น. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (สามล้อโยก) ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ให้กับ นางแว่น จันโพธิ์ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลคำบ่อ
– เวลา 11.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิที่ได้ร่วมกิจกรรม
ในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตามโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป ได้ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
1. ตำบลค้อเขียว ณ ศาลาประชาคม บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 1
2. ตำบลหนองลาด ณ ศาลาประชาคม บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10
3. ตำบลปลาโหล ณ กลุ่มผลิตไม้กวาดจากเศษวัสดุ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5