เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 เมษายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
– เวลา 10.15 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองท่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลปลาโหล จำนวน 1 ราย คือ
นายสวัสดิ์ พาเสน่ห์ อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล ซึ่งได้รับอุบัติเหตุปืนลั่นโดยมีกระสุนฝังที่สมอง จำนวน 10 นัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ปัจจุบันผู้ป่วย
ได้ทำกายภาพบำบัดอยู่ที่บ้านโดยได้รับการดูแลจากทีมกายภาพ รพ.วาริชภูมิ, รพ.สต.บ้านหนองท่ม และ อสม. ทำให้มีอาการดีขึ้น สามารถเดินได้เกือบเป็นปกติ
– เวลา 10.30 น. ออกเยี่ยมให้กำลังใจกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิที่ได้ร่วม
กิจกรรมในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตามโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป ได้ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
1) ตำบลวาริชภูมิ ณ โรงเรียนปารวรรณศึกษา
2) ตำบลปลาโหล ณ กลุ่มผลิตไม้กวาดจากเศษวัสดุ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5
3) ตำบลหนองลาด ณ  ศาลาประชาคม บ้านจำปาทอง หมูที่ 10
4) ตำบลคำบ่อ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 12
5) ตำบลค้อเขียว ณ ศาลาประชาคม บ้านค้อเขียว หมู่ที่ 1
– เวลา 13.45 น. ร่วมกับ นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร รพ.สต.บ้านหนองท่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้ยากไร้ กรณี น.ส.รุ่งทิวา ศาลารักษ์ อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล ร้องขอความช่วยเหลือนมสด UHT ให้กับ ด.ญ.กัญญาพัชร์ ตวงกะโทก (บุตร) อายุ
2 ปี 4 เดือน เนื่องจากตนเองได้รับความเดือดร้อน ไม่มีงานทำ และไม่มีรายได้ ถูกเลิกจ้างงาน ต้องรับภาระการดูบุตรเพียงคนเดียว แยกทางกับสามี
ทั้งนี้ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันช่วยเหลือดังนี้
1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้มอบชุดที่นอนสำหรับเด็ก จำนวน 2 ชุด
2. เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน
3. กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ได้มอบนม UHT จำนวน 1 ลัง และเงินช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ จำนวน  2,000 บาท
4. รพ.สต.บ้านหนองท่ม ได้ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลและพัฒนาการในช่วงวัยเด็กเล็ก