เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ได้มอบหมายให้นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย
กรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ร่วมกันบรรจุภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 มิลลิลิตร
จำนวน 80 ขวด รวมจำนวน 40,000 มิลลิลิตร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)