เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 15 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ (หน่วยเสริม)
เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 42 ราย ได้รับโลหิต
จำนวน 30 ยูนิต (คิดเป็น 10,500 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 12 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน
6 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบสเตย์คลีมแอลกอฮอล์ เจล จำนวน 42 หลอด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 42 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต
ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโดม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี