เลือกหน้า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
ในวันนี้ ได้ไปมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้ประชาชนในพื้นที่บ้านคลองน้ำใส   หมู่ที่ 8   ตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จำนวน 9 ครัวเรือน  ดังนี้
1. นายศรีสุชัย เพชรศรี   บ้านเลขที่ 62/1
2. นายสุรเชษฐ์ พืชผล   บ้านเลขที่ 99
3. นายลิขิต ชัยแป้น   บ้านเลขที่ 109/2
4. นางรุ่งนภา บุญช่วย   บ้านเลขที่ 62
5. นายชูศักดิ์ เพชรศรี   บ้านเลขที่ 63/4
6. นางสุพัตรา วิชิตเชื้อ   บ้านเลขที่ 115
7. นายปรีชา พืชผล   บ้านเลขที่ 63
8. นายสุรเดช พืชผล   บ้านเลขที่ 63/14
9. นายอนุวัฒน์ ณ จินดา   บ้านเลขที่ 47
โดยมี นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดีพร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปลัดอำเภอ   ผู้ใหญ่บ้าน  มาร่วมในการลงพื้นที่ ในครั้งนี้ด้วย