เลือกหน้า

วันที่ 8 เมษายน 2565 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยนางอินอ้อย ชัยลา รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลงนางบัวลอย คล่องดี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลงพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นางมยุรา ดาพันธะ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต