เลือกหน้า

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.20 น. นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางสุภาวดี บุญส่ง ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 19 ราย ดังนี้    
1.นายสมนึก หนูทอง บ้านเลขที่ 56 ม.5 ต.มดแดง                         
2.นางนุช คล้ายวัน บ้านเลขที่ 43/6 ม.5 ต.มดแดง                              
3.นางเครือ ศรีจันต์ บ้านเลขที่ 22 ม.4 ต.มดแดง
4.นายเปลื้อง หนูทอง บ้านเลขที่ 14 ม.7 ต.มดแดง                        
5.นางสาวหลอด เพิ่มพูล บ้านเลขที่ 4 ม.5 ต.มดแดง
6.นางสาวยูน เพิ่มพูล บ้านเลขที่ 4/3 ม.5 ต.มดแดง
7.นายเสริม ปิ่นทอง บ้านเลขที่ 8/1 ม.5 ต.มดแดง
8.นางจำลอง มณีวงษ์ บ้านเลขที่ 10/1 ม.5 ต.มดแดง
9.นายประภา โพธิ์หอม บ้านเลขที่ 158 ม.7 ต.วังน้ำซับ
10.นางลออง หวานฉ่ำ บ้านเลขที่ 168 ม.4 ต.มดแดง
11.นางจำเนียร เทพพงษ์ บ้านเลขที่ 21 ม.4 ต.วังน้ำซับ
12.นางยงค์ เพิ่มพูล บ้านเลขที่ 4 ม.5 ต.มดแดง
13.นางเล็ก ศรีบุญเพ็ง บ้านเลขที่ 55/1 ม.4 ต.มดแดง
14.นายประสาร ศรีวิเชียร บ้านเลขที่ 10/2 ม.4 ต.มดแดง
15.นางสาวเบญญาภา ศรีวิเชียร บ้านเลขที่ 7/1 ม.4 ต.มดแดง
16.นายคนอง หนูทอง บ้านเลขที่ 53 ม.5 ต.มดแดง
17.นายบุญมี พลายแก้ว บ้านเลขที่ 67 ม.7 ต.มดแดง
18.นางสาวจันทร์ โพธิ์หอม บ้านเลขที่ 39 ม.4 ต.มดแดง
19.นางประไพ แก้วปาน บ้านเลขที่ 37 ม.4 ต.มดแดง
โดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค รายละ 1 ชุด ณ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี