เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้มารับบริจาคโลหิต และมอบหน้ากากอนามัยให้นายอำเภอภูเรือ จำนวน 500 ชิ้น
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -19) ณ หอประชุมอำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Tags: เลย