เลือกหน้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลก้อ เพื่อลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวนทั้งหมด 3 ราย พร้อมกับได้มอบถูงยังชีพและ เครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยให้กับผู้เดือดร้อน เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้เดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลก้อที่ได้ลงเยี่ยมด้วยกันและ ให้ความสะดวกในครั้งนี้ด้วย