เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอคีรีรัฐนิคม และสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต
เพิ่มชีวิต”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป
ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 154 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 125 ยูนิต  (คิดเป็น 43,750 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 29 ราย มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา  จำนวน 12 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 12 ราย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี