เลือกหน้า

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์