เลือกหน้า

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยนางสาวณัฎฐาณิชา เจริญสุข นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองม่วง ลูกจ้างสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอหนองม่วง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงผู้กักตนเองในที่พักอาศัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 ครอบครัว ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี