เลือกหน้า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูเม่น นางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอสูงเม่น นางอิสรยา กวางอุเสน ปลัดอบต.ดอนมูล ผู้ใหผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3,7 ตำบลดอนมูล อสม.ต.ดอนมูล มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หลังคาเรือน และให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ