เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มกราคม 2563 อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อ.เมืองฯนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของคนพิการ: การขับเคลื่อนวาระและเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบโล่/ประกาศเกียรติบัตรให้แก่คนพิการต้นแบบ/องค์กรคนพิการต้นแบบ/ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปต้นแบบ/สถานประกอบการ
จ้างงานดีเด่น/หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน โดยมี พมจ.ปจ. หน.ส่วนราชการระดับจังหวัด นายก อบจ.ปจ. ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ศูนย์บริการคนพิการ จ.ปจ. ผู้บริหาร/ครู/นร.รร.
โสตศึกษา จ.ปจ.  เครือข่ายสภาคนพิการทุกประเภท/องค์กรคนพิการและสถานประกอบการ/ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
ให้แก่ผู้พิการยากไร้จำนวน 101 ราย ด้วย