เลือกหน้า

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธาน พิธีเปิดค่ายยุวกาชาด และให้กรรมการเหล่ากาชาดเป็นวิทยากรในค่าย ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง